اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محسن عباسی

مدیریت امور دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

abasi.mihuo.ac.ir

سردبیر

رضا شاهقلیان قهفرخی

علوم دفاعی راهبردی دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی، تهران، ایران

civilica.com/p/209680/
dr.rshahgholianihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدجواد سبحانی فر

مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mjsobhangmail.com

دکترمصطفی ساوه درودی

امنیت ملی دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی

mo_doroudiyahoo.com

دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی

مدیریت دانشیار دانشگاه تهران

e.alidoustut.ac.ir

دکتر هادی مراد پیری

علوم دفاعی راهبردی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

hpiriihu.ac.ir

دکتر محمدرضا رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

dsr.rashidigmail.com

دکتر عباسعلی سلمانی

علوم دفاعی راهبردی استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

dr.salmaniyahoo.com

دکتر مهدی ابراهیمی

مدیریت نظامی راهبردی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

mabrahimiyahoo.com

رضا شاهقلیان قهفرخی

علوم دفاعی راهبردی دانشجوی دکترای علوم دفاعی راهبردی
مربی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران

civilica.com/p/209680/
dr.rshahgholianihu.ac.ir

مدیر اجرایی

علیرضا قربانی زاده

علوم سیاسی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

msrihuo.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر حسن اسلامپور کریمی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

eslampur88gmail.com