راهنمای نویسندگان

«راهنمای نویسندگان دوفصلنامه پژوهش های علوم نظامی»

- مقاله باید تحقیقی و حاصل‌ کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. دوفصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رسالة دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی‌ که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزة مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

- مقالة ارسال شده نباید در گذشته در هیچ نشریة داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. گروه دبیران انتظار دارند نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از دوفصلنامه نرسیده است، مقاله خود را به نشریة دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.

-نحوه تدوین متن مقاله: تعداد صفحات مقالات، حداقل 18 و حداکثر 25 صفحه 8 باشد.

با استفاده از نرم افزار Virastyar  در محیط Word  ویراستاری لازم انجام شود.

در هنگام نوشتن نام مقدس حضرت پیامبر از (ص)، ائمه از (ع) و همچنین هنگام نوشتن نام حضرت امام خمینی از (ره)  و امام خامنه ای از (مدظله العالی) استفاده شود.

منابع براساس استاندارد APA منبع گذاری شود.

منابع درون متنی با منابع پایانی مطابقت داشته باشد

فهرست منابع به دو بخش الف- منابع فارسی و ب- منابع انگلیسی  ج - سایت ها تقسیم و براساس حروف الفبا مرتب گردد.

مقاله دارای 5 تیتر اصلی شامل مقدمه، مبانی نظری، روش تحقیق، تجزیه وتحلیل  داده ها و یافته های تحقیق،  نتیجه گیری و پیشنهاد  است. این تیترها با فونت بولد B titr 12 تنظیم شوند. سایر تیترهای مقاله با فونت بولد B titr 10 تنظیم شود.

فونت اصلی متن B lotous 12 باشد.

-صفحه اول شامل:

1- عنوان؛ شامل عنوان کامل مقاله، نام ونام خانوادگی نویسنده/نویسندگان

  اطلاعات مربوط به نویسندگاه مقاله که بصورت پا ورقی در صفحه چکیده مقاله می‌آید بصورت ذیل باشد:

  ( اساتید: رتبه علمی/ دانش آموختگان دکتری: دکتری.../ دانشجویان : دانشجوی ...)– رشته تحصیلی – دانشگاهی که در آن عضو هیئت علمی یا در حال تحصیل است. به عنوان مثال: دانشیار- مدیریت علوم راهبردی – دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) –آدرس پست الکترونیکی(email) نویسنده مسئول

2- چکیده؛ شامل مدخل ورود به موضوع دریک یا دوخط ازادبیات موضوع، بیان هدف، روش شناسی و نتیجه پژوهش، حداکثردر250کلمه شامل مواردزیربدون درنظرگرفتن تیترجداگانه.

3-واژگان کلیدی؛ شامل حداکثر 5 واژه کلیدی که نقش محوری درمتن اصلی مقاله دارند( نه لزوما واژگان موجود درعنوان مقاله)

صفحه دوم به بعد شامل:

1) مقدمه: مشتمل برمدخل ورود به بحث، بیان مسئله، اهمیت وضرورت پژوهش، هدف، سئوال/سئوال ها یا هدف وفرضیه/فرضیه ها(هدف وسئوال یا فرضیه  با خط Bold وداخل گیومه نوشته می شوند) مطالب مندرج دراین بخش با تیتر، ذکر می گردد.

2) مبانی نظری؛ مشتمل برپیشینه و سابقه پژوهش - مفهوم شناسی متغیرها و ادبیات مرتبط، چارچوب نظری پژوهش، ارائه مدل مفهومی( در صورتیکه مدل سازی فرضیه لازم باشد) مطالب مندرج دراین این بخش با سلیقه نگارنده می‌تواند تیتر بندی ‌شود.

3) روش شناسی ؛ مشتمل بر نوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه وروش نمونه گیری، روش گرد آوری داده ها و ابزارآن، تعیین روائی وپایایی ابزارگردآوری داده ها، تجزیه وتحلیل داده‌ها و پاسخ به سئوال یا آزمون فرضیه ودرصورت وجود فرضیه تعریف عملیاتی متغیرها صورت می پذیرد مطالب مندرج دراین بخش درچند پاراگراف وبدون تیتربندی ودرقالب چند پاراگراف با جمله بندی مناسب ارائه می گردد.

4) تجزیه وتحلیل  داده ها ویافته های تحقیق:

تجزیه وتحلیل آماری داده های جمعیت شناختی

تجزیه وتحلیل سایرداده ها وارائه یافته های تحقیق

5) نتیجه گیری و پیشنهاد: این قسمت نیز در دوبخش مجزا و به شرح زیر نگارش می شود:

 (الف) نتیجه گیری     (ب) پیشنهاد

6) فهرست منابع: فهرست منابع ارجاع شده درمتن براساس بند پ همین راهنما درج گردد.

ب)اصول صفحه بندی ونگارش مقاله:

مقاله باید درمحیط نرم افزار  Microsoft office word 2007 و ویرایش های بالاتر ازآن تایپ شود. مقاله بایستی برابر تمپلیت مقاله چیده شود.

 

دانلود تمپلیت مقاله

 

 راهنمای ثبت‌نام و ارسال مقاله در سامانه فصلنامه

همچنین نویسندگان جهت ثبت نام در سامانه و همچنین ورود به آن و ارسال مقاله از فایل‌های راهنمای زیر استفاده نمایند.

 

دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود به سامانه و ارسال مقاله

 

فرم تعارض منافع (conflict of interest)

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

 

دریافت فرم تعارض منافع

 

فرم تعهد نویسندگان (copyright)

 بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعهد نویسندگان را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

 

دریافت فرم تعهد نویسندگان