دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-186 
1. تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه غرب آسیا

صفحه 1-34

مجید دهقانیان؛ آرش قربانی سپهر؛ هوشمند زارعی