نقش اقدامات ایمنی در اجرای تاکتیک‌های تاخت، کمین و ضد کمین در اردوی کویر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

هدف اصلی ایمنی پیشگیری از بروز حوادث بوده و کوچک‌ترین کوتاهی، غفلت و بی‌توجهی مورد قبول نمی‌باشد. همچنین خداوند در قرآن کریم برای ایمن کردن زمین، کوه‌ها را به عنوان میخ‌ها و از طرفی اسلام را در جهت سلامت سازی زندگی بهداشت فردی، جامعه سفارش می‌کند. در این راستا این پژوهش تحت عنوان نقش اقدامات ایمنی در اجرای اردوی کویر (تاخت، کمین و ضد کمین) انجام شده و این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی–تحلیلی می‌باشد. در بخش گرد آوری اطلاعات، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و مدارک موجود، مصاحبه با افراد خبره (مربیان) تجربه میدانی صورت گرفته که مربیان شرکت‌کننده بر این باورهستند که در صورت کوچک‌ترین کوتاهی باعث صدمات جبران‌ناپذیر به جامعه بزرگ سپاه و تضعیف روحیه و خارج شدن از سازمان رزم شده و از طرفی آموزش درست ضمانت اجرای در ایمنی هست و همچنین دانشجویان با رعایت اقدامات اصولی راه رفتن در کویر (حفظ تجهیزات، کلاه همیشه در سر قرار دادن، سلاح هجومی، رعایت پراکندگی، حفظ فاصله، گوش به فرمان بودن، صبر و غیره) در هنگام اجرای عملیات، خود را به مواد انفجاری نزدیک و یا به سمت مواد انفجاری حرکت نکنند و از همه مهم‌تر خود را از تیرهای مستقیم سلاح‌های جنگ‌افزاری حفظ نمایند. در پایان پشنهادهای لازم در این زمینه ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of safety measures in the implementation of invasion, ambush and anti-ambush tactics in the desert camp

نویسنده [English]

  • mohamad balkhi
ihuo
چکیده [English]

The main purpose of safety is to prevent accidents and the slightest negligence, negligence and carelessness is not acceptable. Also, God has set the mountains as nails to secure the earth in the Holy Quran, and on the other hand, Islam has recommended personal and social health in order to make life healthier. In this regard, research has been conducted under the title of the role of safety measures in the implementation of desert camp (invasion, ambush and anti-ambush) and this research is applied in terms of purpose and the research method is descriptive-analytical. In the data collection section, using the library method and referring to the available documents, interviews with experts (trainers) in the field experience were conducted. The participating instructors believe that in case of the slightest shortcoming, it will cause irreparable damage to the large community of the IRGC and will weaken the spirits and leave the combat organization. On the other hand, proper training is a guarantee of safety and students should observe the principal actions (such as correct walking in the desert, maintaining equipment, putting on a hat permanently, offensive weapon, observing scattering, keeping a distance, listening to command, patience, etc.) and also to the materials when performing their operations. Also, they should not approach the explosives or move towards the explosives during their operations, and most importantly, they should protect themselves from the direct fire of the weapons. At the end of the article, the necessary suggestions in this field are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ambush
  • intrusion
  • safety
  • anti-ambush
  • measures