ارزیابی اثربخشی دوره آموزش عمومی ویژه افسران دانش‌آموخته (مطالعه موردی: یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثربخشی دوره آموزش عمومی ویژه افسران دانش‌آموخته، در یکی از مراکز آموزش عالی نیروهای مسلح، از دیدگاه فراگیران و مسئولان مستقیم آن‌ها بود. برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی و دستیابی به مدل مفهومی تحقیق از رویکرد مبتنی بر هدف و همچنین الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک استفاده شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی بود. جامعۀ آماری این تحقیق، فراگیران و مسئولان مستقیم آن‌ها بود. حجم نمونۀ این پژوهش 170 نفر و برای نمونه‌گیری در طیف فراگیران از روش طبقه‌ای- نسبتی چند مرحله‌ای و برای طیف مسئولان، از شیوۀ تصادفی ساده استفاده شد. برای گردآوری داده‌های این تحقیق از هر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته، با طیف پنج درجه‌ای لیکرت و پایایی 95 صدم بود. نتایج تحقیق نشان داد که دوره آموزشی مذکور، در زمینه‌های کسب رضایت ذینفعان، یادگیری، تغییر و بهبود رفتار و کسب نتایج، اثربخش بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of general education courses for trained officers (Case study: one of the higher education centers of the Armed Forces)

نویسنده [English]

  • mohammad hafezi sefat
university of imam hossein
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of the general training course for trained officers in one of the higher education centers of the Armed Forces, from the perspective of learners and their direct officials. To identify the dimensions and components of effectiveness evaluation and achieve a conceptual model of research, a goal-based approach as well as the crack-Patrick effectiveness evaluation model were used. This research was applied based on purpose and descriptive-survey based on nature and method. The statistical population of this study was the learners and their direct managers. The sample size of this study was 170 people and for sampling in the range of learners, the multi-stage stratified-relative method was used and for the range of officials, a simple random method was used. Both library and field methods were used to collect data from this study. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale and 95% reliability. The results of the research showed that the mentioned training course has been effective in the fields of gaining stakeholder satisfaction, learning, changing and improving behavior and obtaining results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Effectiveness
  • General Education Course
  • Armed Forces Higher Education Centers