بررسی عوامل مؤثر بر مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک شبانه دستاورد دفاع مقدس و شیوه نبرد آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)

چکیده

موضوع نوشتار حاضر عوامل مؤثر بر مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک‌شبانه دستاورد دفاع مقدس و شیوه نبرد آینده را مورد بررسی قرار می‌دهد. که متأثر از تحول بنیادی در صحنه نبرد در سطح عملیاتی و تاکتیکی طی چهار دهه گذشته؛ و تأثیر تحول فوق در تغییر نگرش طراحان جبهه مقاومت بر تغییر شیوه نبرد از تک‌روزانه به تک‌شبانه در راستای تحقق اهداف با بهره‌گیری بهینه از منابع با توجه به ضعف‌ها، فرصت‌ها و قوت‌ها در صحنه نبرد می‌باشد. این نوشتار که نتیجه یک طرح پژوهشی است از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از حیث رویکرد و طبقه‎بندی روش کتابخانه‎ای؛ و داده‎های مورد نیاز با بهره‌گیری از ابزار فیش گردآوری شده است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: عوامل مؤثر در مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک‌شبانه کدام‌اند؟ طی مطالعات اکتشافی کارگروه مطالعاتی، مصاحبه، بررسی اسناد دفاع مقدس، تجربه محقق و ضریب لاشه- شش عامل: آموزش، تأمین، تمرین، توجیه، طرح‌ریزی، کنترل ‌و هماهنگی به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت این شیوه نبرد تعیین، تبیین و تشریح گردید. با توجه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صورت گرفته در راستای نهادینه شدن عوامل فوق در مبحث نتیجه‌گیری پیشنهادهایی برای دو سطح منابع انسانی تکاوران و افسران و طراحان، هدایتگران و اجراکنندگان این نبرد ارائه‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the elimination of disadvantages and strengthening the monolithic advantages as an achievement of sacred defense and the method of future battle

نویسنده [English]

  • ismail khanahmadi
ihuo
چکیده [English]

the subject of this article examines the factors affecting the elimination of disadvantages and strengthening the monolithic advantages of the achievement of sacred defense and the method of future battle, which is influenced by the fundamental change in the battlefield at the operational and tactical level over the past fourteen years. The Resistance Front has played a role in changing the method of battle from monolithic to monolithic in order to achieve the goals by making optimal use of resources according to the weaknesses, opportunities and strengths on the battlefield. This article, which is the result of a research project in terms of purpose, is applied research; In terms of level of analysis, it has a descriptive-analytical nature and in terms of approach and classification, it has a library method; And the required data has been collected using the receipt tool. The main question of the research is: What are the effective factors in eliminating the disadvantages and strengthening the monolithic advantages? During exploratory studies - study group, interview, study of sacred defense documents, researcher experience and carcass coefficient - six factors: training, supply, practice, justification, planning, control and coordination as effective factors in determining the success of this method of battle were determined and explained. According to the results of the analysis in order to institutionalize the above factors, in the conclusion section, suggestions for two levels of human resources of the commanders and officers of the designers, guides and executors of this battle are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monolingual
  • Disadvantages
  • advantages
  • Sacred Defense