منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه


عنوان مقاله [English]

Geoeconomic sources of tension in the political relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sources of Tension
  • Political Relations
  • Geoeconomics
  • Islamic Republic of Iran
  • Republic of Turkey