بررسی عوامل مؤثر بر مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک‌شبانه دستاورد دفاع مقدس و شیوه نبرد آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده: موضوع نوشتار حاضر عوامل مؤثر بر مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک‌شبانه دستاورد دفاع مقدس و شیوه نبرد آینده را مورد بررسی قرار می‌دهد. که متأثر از تحول بنیادی در صحنه نبرد در سطح عملیاتی و تاکتیکی طی چهارده گذشته؛ و تأثیر تحول فوق در تغییر نگرش طراحان جبهه مقاومت بر تغییر شیوه نبرد از تک‌روزانه به تک‌شبانه در راستای تحقق اهداف با بهره‌گیری بهینه از منابع با توجه به ضعف‌ها، فرصت‌ها و قوت‌ها در صحنه نبرد می‌باشد. این نوشتار که نتیجه یک طرح پژوهشی است از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از حیث رویکرد و طبقه‎بندی روش کتابخانه‎ای؛ و داده‎های مورد نیاز با بهره‌گیری از ابزار فیش گردآوری شده‎است. سؤال اصلی تحقیق عبارت است‌از: عوامل مؤثر در مرتفع شدن معایب و تقویت محاسن تک‌شبانه کدامند؟ طی مطالعات اکتشافی- کارگروه مطالعاتی، مصاحبه، بررسی اسناد دفاع‌مقدس، تجربه محقق و ضریب لاشه- شش عامل: آموزش، تأمین، تمرین، توجیه، طرح‌ریزی، کنترل ‌و هماهنگی به عنوان عوامل مؤثربر موفقیت این شیوه نبرد تعیین، تبیین و تشریح گردید. باتوجه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صورت گرفته در راستای نهادینه شدن عوامل فوق در مبحث نتیجه‌گیری پیشنهادهای برای دو سطح منابع انسانی تک‌وران و افسران طراحان، هدایتگران و اجرا کنندگان این نبرد ارائه شده‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Disadvantages and Strengthening the Benefits of One-Night Sacred Defense Achievement

نویسنده [English]

  • ismail khanahmadi
چکیده [English]

Abstract: Subject of the present article "Investigating the Factors Influencing the Disadvantages and Enhancing the Benefits of a One-Sided Sacred Defense Achievement" Affected by the Fundamental Transformation at the Operational and Tactical Battlefields Over the Past Fourteen; The one-day-to-one-night battle is to achieve goals by optimally utilizing resources with regard to weaknesses, opportunities, and strengths on the battlefield. This paper, which is the result of a research project in terms of purpose, applied research - in terms of level of analysis, descriptive-analytical in nature, and in terms of approach and classification of library method - and the data required using the Fisher tool. Compiled. The main research question is: What are the factors contributing to overcoming disadvantages and enhancing the benefits of one-night stands? During Exploratory Studies - Study Group, Interview, Review of Holy Defense Documents, Researcher Experience, and Carcass Factor - Six Factors: Training, Providing, Practicing, Justifying, Planning, Controlling, and Coordinating as Factors Influencing the Success of This Method of Determining, Explaining and Describing. Based on the results of the analysis in order to institutionalize the above factors in concluding suggestions for two levels of human resources officers and designers, directors and executives of this battle is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Monolith
  • Disadvantages
  • Benefits
  • Holy Defense