ارزیابی اثربخشی روش‌های تدریس درس مخابرات در رزم و ارائه روش مناسب (موردمطالعه: یک مرکز آموزش نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی توانمندی‌ افسران فارغ‌التحصیل یک مرکز آموزش نظامی و علل تأثیرگذار بر این توانمندی‌های فراگیران به‌ویژه در دروس مخابراتی که یکی از مؤثرترین ارکان تربیت و آموزش یعنی مربی و روش تدریس مربی است، پرداخته است. روش تحقیق حاضر علی – مقایسه‌ای است که به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. همچنین به لحاظ چگونگی جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، از نوع تحقیقات پیمایشی محسوب می‌شود که اطلاعات آن به‌صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در پایان جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای و تی مستقل در سطح معناداری 05/0 و آنالیز واریانس یک‌طرفه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد روش تدریس سخنرانی و کارگاهی و ترکیبی در یادگیری دروس مخابرات روش‌هایی مناسب می‌باشند. به‌علاوه نتایج حاصل از آزمون تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه نشان داد از بین سه روش تدریس فوق، روش ترکیبی بهترین روش در یادگیری دروس مخابرات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the effectiveness of telecommunication teaching methods in combat and provide appropriate methods (Case study: a military training center)

نویسندگان [English]

  • mehi nataghpor 1
  • Hossein Goodarzi 2
1 ihu
2 ihuo
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the capabilities of graduates of Imam Hussein University (AS) and the factors affecting the capabilities of learners, especially in telecommunications courses, which is one of the most effective pillars of training and education, i.e. instructor and instructor teaching method. The present research method is causal-comparative which is considered as applied research in terms of purpose. Also, in terms of how to collect research information, it is a type of survey research whose information was collected in the field using a questionnaire. The statistical population of the present study includes professors, instructors, and students. Using the Cochran's formula, 80 people were selected as the sample by available sampling method. Finally, one-sample t-test and independent t-test at the significance level of 0.05 and one-way analysis of variance were used to analyze the data and test the hypotheses. The results of one-sample t-test showed that lecture and workshop teaching methods and combinations in teaching telecommunication courses are appropriate methods. In addition, the results of independent t-test and one-way analysis of variance showed that among the above three teaching methods, the combined method is the best method in learning telecommunications courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Effectiveness
  • Teaching
  • Method
  • Telecommunication Lesson