تأثیر تاکتیک‌ها و تجهیزات در برگزاری مناسب اردوی رزمی کویر در شرایط نبرد ناهمگون: مطالعه موردی یک مرکز آموزش نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

آمادگی رزمی در محیط ناهمگون مبتنی بر محیط‌هایی است که مستلزم شرایط جنگ‌های آینده می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تاکتیک‌ها و تجهیزات که در شرایط نبرد ناهمگون می‌باشد. این تحقیق، از نوع تحقیق کاربردی بوده و از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 95 نفر بوده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در پایان بعد از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، تجهیزات با میانگین 4.6902 در اولویت اول و حوزه تاکتیک با میانگین 4.6379 در اولویت بعدی قرار گرفته است. لذا برای کاهش آسیب‌پذیری در اجرای مبتنی بر نبرد ناهمگون؛ برنامه‌ریزی­های دقیق، استفاده صحیح از زمین و آموزش و تمرین تاکتیک‌های حرکات در رزم در حوزه تاکتیک و همچنین پوتین، کوله‌پشتی سبک و استاندارد متناسب با نیروی انسانی، کیسه‌خواب بر مبنای شرایط آب و هوایی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of tactics and equipment on the proper conduct of the desert combat camp in the conditions of heterogeneous battle (Case study of a military training center)

نویسندگان [English]

  • gholam reza alamati 1
  • mohamad balkhi 2
  • mostafa amini 2
  • ali mohamadi 2
1 ihu
2 ihuo
چکیده [English]

Combat readiness in a heterogeneous environment based on environments and areas, which is one of the conditions of future wars, requires a trained person, and in particular a combat force after undergoing special training based on special environments must be able and ready to perform combat in the future. Therefore, the design and implementation of desert combat camps has a significant role in training forces. On the other hand, the implementation of these camps should be the most effective in all areas, and based on the university as a large educational center, research was conducted on holding desert combat camps in conditions of heterogeneous battle with a case study of a training center. The main purpose of this study was to investigate the effect of tactics and equipment that are heterogeneous in battle conditions and according to the type of applied research, and the research method is descriptive survey with a statistical population of 95 people and descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. In the end, after analysis, 4.6902 equipment is in the first priority and tactical field is in the next priority with an average of 4.6379. Therefore, to reduce vulnerability in heterogeneous combat-based execution, careful planning, proper use of land, and training and practice of tactical moves in combat in the field of tactics, as well as light and standard boots and backpacks suitable for manpower, a sleeping bag suitable for the weather is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desert Combat Camp
  • Officer Students
  • Heterogeneous Battle