موضوعات = دفاعی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش بر توان رزم مدافعان حرم در مقابله با عناصر تکفیری در سوریه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 36-74

احمد غلامپور؛ حامد بشیری


2. منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 75-96

مهدی بزرگ زاده؛ محمدتقی قدس