نویسنده = رضا شاهقلیان قهفرخی
تعداد مقالات: 2
1. تحولات سوریه متاثر از نقش عربستان و تأثیر سنجی آن بر امنیت دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

دکتر علی اکبر رمضان زاده؛ رضا شاهقلیان قهفرخی؛ محمدهادی مهدوی راد