نویسنده = �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. منابع ژئواکونومیکی تنش در روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1400، صفحه 75-96

مهدی بزرگ زاده؛ محمدتقی قدس