نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تخریب و انفجارات در عملیات های دفاع مقدس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 141-180

جمال یوسفی