نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تاکتیک‌ها و تجهیزات در برگزاری مناسب اردوی رزمی کویر در شرایط نبرد ناهمگون: مطالعه موردی یک مرکز آموزش نظامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-72

دکتر غلامرضا علاماتی؛ محمد بلخی؛ مصطفی امینی؛ علی محمدی