نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه شیوه های آموزشی ارتقاء مهارت تیراندازی دانش آموختگان در یک دانشگاه نظامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 109-140

دکتر سیدحمیدرضا قریشی؛ محمد بلخی؛ هدایت شیخی زاده